tel. 44 635 09 53 Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Komunikaty

Informacja dla hodowców trzody chlewnej w powiecie bełchatowskim

W związku ze zwiększonym ryzkiem zagrożenia występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie informuje, co następuje

Aktualna sytuacja epizootyczna:
Do dnia 20 czerwca 2023 r. na terytorium RP wystąpiło 5 ognisk ASF u świń – z czego 4 ostatnie ogniska w
okresie 14-16.06.2023 r. oraz 1748 ognisk u dzików.
Co to jest Afrykański pomór świń:
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są
świnie domowe, świniodziki oraz dziki.
Zwierzęta zakażają się poprzez bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi.
Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających
gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa
(gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, ściółkę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami
kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.
Objawy ASF u świń:
Liczne upadki, wysoka gorączka (40,5°C – 42,0 °C); sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz
liczne wybroczyny w skórze; duszność, pienisty wypływ z nosa; wypływ z worka spojówkowego; biegunka,
często z domieszką krwi, wymioty; niedowład zadu; objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek
mięśni i skurczów; ronienia.
Każdy przypadek podejrzenia wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić do Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Bełchatowie bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się
gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).
Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia ASF, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem,
którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

Jak zabezpieczyć gospodarstwo przed wystąpieniem ogniska ASF:
BIOASEKURACJA to najlepsza i najtańsza metoda
pozwalająca na zapewnienie właściwego zdrowia zwierząt.
Przestrzeganie zasad bioasekuracji jest podstawą ochrony
stada przed ASF i innymi zagrożeniami biologicznymi.

Bioasekuracja – wymagania ogólne:
- Przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, znajdują się tablice z napisem
"Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony",
- W gospodarstwie znajduje się dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia i przeprowadzonych
zabiegów weterynaryjnych,
- W gospodarstwie znajduje się dokumentacja weterynaryjna dotycząca padłych zwierząt,
- Przestrzegany jest zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym
odpady gastronomiczne,
- Świnie wprowadzane do gospodarstwa zaopatrzone są w świadectwo zdrowia,
Bioasekuracja – wymagania ogólne:
a) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko
świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w
których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
b) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących
i domowych,
c) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i
wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż
szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych
mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,
d) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,
e) prowadzenie rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń,
paszy i uppz oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
f) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki,
lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
g) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te
czynności tylko w danym gospodarstwie,
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych
czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń,
w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
i) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia
ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności,
j) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
k) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie,
l) monitorowanie i zwalczanie gryzoni;
Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. e-h oraz j-l nie stosuje się w przypadku
utrzymywania w gospodarstwie świń wyłącznie w celu produkcji mięsa na
użytek własny

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =